top of page
Modern Architecture

Kvalitets- och miljöpolicy

Ditt köp ska bli precis så bra som du räknade med eller bättre. Det är vårt fokus och det vi lever för. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tjänster, vår service och kvalitet. Vägen från första kontakt till att du har produkten i din hand ska vara så smidig och billig som möjligt för dig. Du ska helt enkelt få en förenklad vardag. Ännu nöjdare kunder är vårt främsta mål med vårt kvalitetsarbete.

Hållbar utveckling är en viktig fråga för oss på Göthes Industribeslag. Vi strävar alltid efter att använda leverantörer där miljöpåverkan är så liten som möjligt. Vi ska använda hållbara material i vår verksamhet, använda oss av hållbara arbetsrutineroch erbjuda produkter som bidrar till en hållbar inomhusmiljö. Vi ska minska vårt energianvändande, koldioxidutsläpp och andra utsläpp samt övervaka och kontrollera avfall och material.

Våra mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och en hållbar utveckling är tydliga. Allt vi gör ska genomsyras av ett aktivt miljötänk. Att köpa lås och beslag av oss ska inte bara spara energi utan även miljön.

Göthes Industribeslag AB kan bidra till minskad miljöpåverkan på flera sätt:

För det första kan vi aktivt minska vår egen påverkan. Det gör vi genom att effektivisera processer, använda förnybara materialoch prioritera miljöinriktade leverantörer. Vi kan bidra indirekt genom att erbjuda våra kunder tillika slutkonsumenten energieffektiva lås och beslag så att de i sin tur kan minska sin energiförbrukning, och därmed även sin klimatpåverkan.

Vi följer alla legala krav som ställs på oss vad gäller miljöpåverkan från vår verksamhet. När det gäller våra leverantörer så kräver vi att de ska följa miljölagar och miljöbestämmelser. Vi ska kunna känna oss säkra att de arbetar på ett långsiktigt hållbart sätt genom hela leveranskedjan.

 

För det andra så skapar allt på ett ställe stora miljöfördelar. Om du handlar av oss har du tillgång till allt du behöver inom lås och beslag, allt på ett ställe. Kombinera noggrant utvalda produkter inom beslagslösningar med utbildningar, tjänster och hög kunskap för en smidigare arbetsprocess. Vi representerar många olika varumärken och du får alltid en samlad leverans. Effektivt för dig och bra för miljön!

Allt på ett ställe bidrar också till färre bilar på vägen vilket är detsamma som minskat koldioxidavtryck. Om du gör en beställning som innehåller varor från t.ex. fem olika leverantörer från oss kommer du att få en total leverans från vårt lager. Det betyder en lastbil istället för fem olika som kör varor till dig. Det är smart logistik och sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage. Du som kund sparar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar.

Vi har även genom att se över och optimera våra logistikflöden kunnat minska antalet transporter och därmed skonat miljön från onödiga utsläpp.

Sett ur miljösynpunkt är förmågan att hålla kvar inomhusvärmen en av de viktigaste egenskaperna för en fasad, dörr eller ett fönster. Det är här vi som beslagsleverantör kan göra vårt största och viktigaste bidrag till en bättre miljö. När du köper ett beslag av oss är det inte bara bra för slutkonsumentens ekonomi, utan också ett ställningstagande för långsiktig hushållning med naturresurserna.

Vår kvalitets- och miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen skall ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljö och arbetsmiljö samt medverka till en varaktig hållbar utveckling. Sammanfattningsvis innebär detta att:

Koncernen marknadsför och distribuerar kvalitetsvaror till industri, byggnation, offentlig förvaltning och OEM-marknaden i Sverige.

Våra kunder ska uppleva att värdet av våra produkter och tjänster alltid skall överstiga det förväntade, faktiska eller ekonomiska värdet i ett eller annat avseende.

Våra anställda och andra som berörs av vår arbetsmiljö ska få de bästa förutsättningarna att utöva sin kreativa förmåga och rättigheten till att må bra på jobbet.

Detta gör vi genom att arbeta med att förebygga skada och ohälsa under arbetstid samt ger våra anställda en möjlighet att själva vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Vi ska identifiera, följa och helst överträffa samtliga lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet samt hålla oss uppdaterade på branschspecifika föreskrifter. 

Vi utvärderar kontinuerligt vår policy och våra mål för att möjliggöra en ständig förbättring av vår verksamhet. 

Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet.

Vår miljö ska få de bästa förutsättningarna med vår verksamhet genom att vi ska minska vår miljöbelastning och förebygga föroreningar i vår natur.

Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna.

Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page