top of page
Modern Architecture

GDPR

1. Allmänt

 

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Göthes AB och dess dotterbolag Göthes Industribeslag AB, Göthes Säkerhet AB och Göthes Teknik AB (Nedan kallat Göthes), Box 1928, 791 19 Falun, e-mail: dataprivacy@gothes.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Göthes tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Göthes, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för affärsverksamhet inom Göthes koncernen.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig


Göthes är personuppgiftsansvarig för Göthes behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Göthes är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för affärsverksamheten i hos Göthes.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?


3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Göthes samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Göthes webbplats, använder dig av Göthes support, besöker Göthes webbplats eller ett event som Göthes anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Göthes. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Göthes och för att Göthes ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Göthes in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Göthes samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Göthes webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Göthes behandlar även uppgifter som Göthes från tid till annan ges tillgång till genom din affärsrelation med Göthes. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta Göthes.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Göthes personuppgiftsbehandling

gdpr-tabell.png

8. Profilering


8.1 Göthes kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och information du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig information som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Göthes kundtjänst eller genom att kontakta dataprivacy@gothes.se. När Göthes har mottagit din anmälan kommer Göthes att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?


9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Göthes kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Göthes rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Göthes sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Göthes.

9.3 Göthes sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har en affärsrelation med Göthes koncernen.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?


10.1 Göthes kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra bolag i koncernen och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Göthes kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Göthes lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Göthes och samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Göthes avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Göthes om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Göthes rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Göthes kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Göthes leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Göthes vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till det.

11. Ändring av integritetspolicy


11.1 Göthes har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Göthes kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Göthes innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Göthes.

12. Skyddet av dina personuppgifter


Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Göthes har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter


13.1 Göthes ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Göthes kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.2 Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

e. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

f. Rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.4 Göthes kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till dataprivacy@gothes.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies


När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation


15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page